Stan księgozbioru na dzień 31.12.2020 r. wynosi 25612 woluminy, w tym:

Biblioteka zakupiła 834 książki za kwotę 18 460 zł

- w tym ze środków własnych 566 książek za kwotę 12 000,00

- oraz 268 książek i 8 audiobooków ze środków BN na kwotę 6461,00